Nov 222020

Aposentu de arriciri

S’aposentu de arriciri est s’aposentu prus bellu de sa domu, su de arrapresentàntzia. Dd’imperant sceti po ocasionis particularis: chi beniat su dotori, su sìndigu, su visconti, o su vicàriu a benedixi sa domu. Is pipius…Continue Reading

Nov 222020

Buddha de oru

Ollu a pitzus de tàula telada – Oil on canvas board

Nov 222020

Arrogalla de Mitus

Ollu a pitzus de tela – Oil on canvas Making of – Faendi-ddu