Noas Eventus-Notizie Eventi

    Lunis de Pasca 2017 – Pasquetta 2017

    Su Furriadroxu ‘Si cumbidat a passai su pràngiu de Lunis de Pasca 2017 ande nosu: Euro 30,00 peròmini(Binu de domu, àcua inclùdius) Su Furriadroxu Vi invita a passare il pranzo di Pasquetta 2017 da noi: Euro 30,00 per persona (Vino della casa e acqua inclusi)

Noas Eventus-Notizie Eventi

Pasca manna 2017 – Pasqua 2017

Su Furriadroxu ‘Si cumbidat a passai su pràngiu de Pasca Manna ande nosu: Euro 30,00 peròmini (Binu de domu, àcua ...

Lunis de Pasca 2017 – Pasquetta 2017

Su Furriadroxu ‘Si cumbidat a passai su pràngiu de Lunis de Pasca 2017 ande nosu: Euro 30,00 peròmini(Binu de domu, ...

Coxina sarda-Cucina sarda

Porceddu

- Su proceddu a schidoni cumenti si spetat ddu papas sceti innoi a Su Furriadroxu.
-Il vero porceddu sardo allo spiedo lo mangi solo qui a Su Furriadroxu.
- The real Sardinian suckling pig on the spit is only here at Su Furriadroxu.
- Das echte sardische Spanferkel vom Spieß isst man nur hier bei Su Furriadroxu.
- Le vrai cochon de lait sard à la broche on mange seulement ici chez Su Furriadroxu.
- El verdadero cochinillo sardo al asador se come solamente aqui a Su Furriadroxu.

Connotu – Tradizioni

S’Aposentu de arriciri

S’aposentu de arriciri fiat s’aposentu de arrapresentàntzia chi s’imperàt sceti fatu fatu. Fiat s’aposentu prus bellu de sa domu e meda bortas fiat decorau cun pinturas a afriscu. . Su pomentu est a arregiòla froria chi ìmitat sa majolica spanniola, e sa bòvida est decorada cun una decoratzioni chi torrat a pigai is motivus de [...]

Stòrias – Storie

Nora, Niri e Nara

Sa citadi antiga de Nora, abandonada definitivamenti in su tempus tardu antigu, cumpretamenti interrada de is pillus de su tempus, e una parti sprofundada in mari, fut torrada a scoberri sceti de pagu, ma at sighiu a bivi in sa memòria de is abitadoris de is biddas nàscias a pustis de custu abandonu, in stòrias [...]