Critical mass

Gen 8th, 2009 | Di | Categoria: Stòrias - Storie

Apu imoi pag’ora lìgiu unu artìgulu de Arrobertu Bolognesi a pitzus de s’imperu de sa lìngua sarda chi ddu podeis agatai in s’arrebista telemàtiga Diariulimba.

Arrobertu est unu grandu spertu de Sotziulinguìstiga, e cumenti iant a depi fai totus is studiosus modernus, pigat de is atras disciplinas esèmprus de cumenti podit funtzionai sa sotziulìnguistiga puru. In custu artigulu, pighendi esempru de sa fìsica, issu narat ca una lingua, cumenti totus is materias, si podint furriai de una cosa a s’atra. po nai de lìngua ofitziali a lìngua de sa cunfiantza, e su momentu candu custa mudàntzia sutzedit est su puntu crìticu, in ingresu “Critical mass“. Po Arrobertu imoi su sardu s’agatat pròpriu in custa situatzioni, e narat chi dipendit sceti de nosu a dda fai furriai de lìngua privada a lìngua pùbrica.

Is leis a favori de su sardu ant podi certu agiudai, ma cumenti nat Arrobertu in Irlanda su Gaelicu no est arrennèsciu aici e totu a si furriai a lìngua pùbrica mancai nci funt stètias unu sciacu mannu de leis po dd’agiudai.

Innoi mi permitu de nai chi a parri miu, oi, s’italianu no tenit certu su matessi status liguìstigu de s’ingresu, e chi cumenti nat Arrobertu e totu, su fallimentu de su mòlliu liguìstigu curturali italianu est ananti a is ogus de totus.

Po chini cumenti a mei iat a bolli chi su sardu si torrit a chistionai de manera normali, custu artigulu donat una grandu speràntzia. Ligeisi-ddu e narei-mi’ ita ndi pensais!

Condividi e Pubblica:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn

Lascia un commento