Festa Manna de Sant’Efis

Mag 20th, 2008 | Di | Categoria: Stòrias - Storie

De su 1° a su 4 de mayu de dònni’annu nc’est sa festa manna de Sant’Efis, ki cunsistit in sa processioni prus longa e majestosa ki si fait in Sardìnnia. Sa meta de-i custa processioni est a puntu sa crèsiedda de Sant’Efis de Nora.

Sa festa est ùnica de s’arratza sua, una de is mannifestatzionis antropològigu-curturali prus mannas de Europa, tanti ca ant incarrerau sa pràtica po nci dda intrai in su patrimòniu no materiali de s’umanidadi tutelau de s’ U.N.E.S.C.O.

Sa festa durat cuatru diis e si sboddicat in-d’una processioni longa 60Km, 30 po andai e 30 po torrai, aundi sa stàtua de su Santu Màrtiri gherreri dda portant de su santuàriu fabricau a pitzus de sa presoni sua in su centru de su bixinau de Stampaxi in Casteddu, a su Martyrium de Nora aundi a su Santu dd’ant scabitzau.

Su 1° de mayu, sa bessida de su coçu de su Santu de sa cresiedda sua in Stampaxi est fac”e mesudi’, e est precèdia de sa sfilada de genti in costumu de su connotu ki est sa prus imponenti de su Mesutèrraneu. Un’orta bessiu su Santu sa processioni avantzat a bellu a bellu frimendisi’ fatu fatu po pirmiti a is fidelis de fai una pregadoria o de torrai gràtzias a su Santu po una gràtzia arricia.

Candu su Santu arribat in sa cresiedda de Jorginu, justu a foras de sa citadi, ddi càmbiant su coçu de gala in stili barocu, cun-d’unu prus pòburu, e si spollat puru de is orus e de is prendas. Su viaju sighit fac”e sa cresiedda de su Loi, po arribai in Sarrocu in sa filicrèsia de Santa Vitòria, aundi sa stàtua passat sa noti.

Su 2 de mayu, a pustis de essi lassau Sarrocu a kitzi mannu, su Santu arribat in Santu Perdu, e fac”e mesudi’ in Pula, aundi a s’intrada de sa bidda, in su ponti, nc’est s’incontru, est a nai ki totu sa bidda aproillat a ingunis po aculli su Santu, e a pustis de una processioni in sa mesu’idda, su Santu fait tapa in sa filicrèsia de Santu Juanni Batista, po partiri a pustipranju a Nora, fendi una tapa in sa crèsia de Santu Arramundu puru, aundi sa cunfraria cumbidat a is pellegrinus una tassixedda de arrosòliu o unu cafei, po arribai a mericeddu in sa cresiedda Martyrium de Nora.

Si 3 de mayu est festa manna in Nora e in Pula. Is fogus de artifìçu a pitzus de sa baìa de Nora sinnant ki su votu a su Santu est stètiu arrispetau.

Su 4 de mayu, est sa dii de sa partèntzia. Su viaju torrat a pigai a kitzi mannu, e fait sceti una tapa intermedia a mericeddu in sa villa arriali de Orri, po arribai in Casteddu jai jai a de noti, aundi una processioni de sugestioni manna allumada de candelas, acumpanjat finalmenti sa stàtua de Sant’Efis in su santuàriu suu de citadi.

 

Condividi e Pubblica:
  • Print
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
Tags: ,

Lascia un commento