Fumixeddus

S’atacu de is invasoris spatzialis

Unu discu boladori ndi benit de su spàtziu cuau a intrus de una scussura de metèoras e lassat calai in sa terra una bèstia arrorosa chi parit chi nisciuna cosa dda potzat firmai … In unu laboratòriu scientìficu a is peis de su Monti Asama dirìgiu de su professori Saotome, si ponit a puntu unu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

S’eroi de su celu

A pustis de sa sderruta de s’organisatzioni de su dotori Inferru, de is intrànnias mannas de sa terra ndi surgint is bèstias arrorosas de Micene. Koji Kabuto cun Mazinga Z circat de s’oponni a custu grandu amelètzu, ma sa potèntzia de is bèstias miceneas est diaici manna chi a sa fini Mazinga Z si depit &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

Mazinga si torrat a furriai a dimòniu

In is citadis a is peis de su monti Fuji Mazinga Z torrat a destruiri totu … s’at a essi torrau a furriai a dimòniu cumenti candu Koji, artziendi po sa primu borta a pitzus de s’arrobotu iat sciusciau totu in sa citadi de Mishima? Atras tre bèstias mecànicas s’acostant a Mazinga po dd’agiudai a &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

Unu agiudu de su celu

Su Grandu Duca Gorgon, a sa bon’ora si detzidit a imperai is bèstias gherradoras de s’Urrennu suterràneu de Micene. De su mari, de su celu e de sa terra, unu esèrcitu de bèstias gherradoras sderrutant is citadis de Londra, Mosca, Parigi e New York. Po sarbai Tokyo interbenit Mazinga Z, ma partit chi is bèstias &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: , | Leave a comment

S’òmini bènniu de su spàtziu

In su Giaponi nci funt stètius unu sciacu mannu de abistamenus de discus boladoris disconnotus. Ant essi chi is extraterrestris fun calendi in sa terra? Koji Kabuto, chi fiat studiendi custu fenòmenu a sa NASA in Amèrica, ndi torrat a su Giaponi po ndi sciri de prus, a pitzus de su discu boladori costruiu de &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

Sa torrada a spertai de is dimònius

Stranas disgràtzias funt sutzedendi in is montis giaponesus … ma custa borta parit chi no siat curpa de is bèstias mecànicas de su dotori Inferru. Koji atòbiat a unu piciòcu misteriosu, Akira Fudo, chi ddi narat chi sa curpa de su chi est sutzedendi est de is dimònius chi si funt torrendi a scidai … &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

Shardan X

Categories: Fumixeddus | Leave a comment

Atacu de duas partis

Koji Kabuto est imparendi a pilotai s’arrobotu gherradori Mazinga Z, ma sa grandu màchina inbentada de s’ajaju suu no est diaici fàcili de manixai… intanti su dotori Inferru ndi aprofitat po mandai is bèstias mecànicas suas po ddu destruiri … finsas a imoi Koji, gràtzias a sa grandu potèntzia de Mazinga Z, est sèmpiri arrennèsciu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Commenti disabilitati

Sa ghenga de Boss

Su Dotori Inferru at decrarau gherra a su mundu cun is bèstias mecànicas chi at fabricau a pustis de essi scobertu is arrobotus Miceneus. Ma a afrontai custas bèstias spantosas si ponit unu piciocu chi ddi nant Koji Kabuto, chi a pitzus de s’arrobotu gherradori stravanau Mazinga Z, mancai pagu pràticu, e dopu essi fatu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

Is bèstias de arroca

Stranas vibratzionis mannièticas si avertint in totu su Giaponi … At at a essi forsis su sòlitu terremotu? … Custa borta parit diferenti … is arrocas pigant vida e si furriant in bèstias capassi de sderrui calisisiat cosa … Funt is spìridus Haniwa chi ddus at torrau a scidai s’Arreina Himiko, chi in su tempus &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment