Fumixeddus

Parit ca in Sardìnnia s’arti de su fumixeddu siat una cosa giai giai endèmica. Funt meda is artistas Sardus chi ant donau a custa arti lestra e prexerosa, contributus imporantis. De Aurelio Galeppini chi at donau su bistiri gràficu a Tex Willer, a is scenegiadoris Antoni Serra, Miali Medda e Beppi Vigna criadoris de Nathan Never e de stòrias meda cun temàtica sarda, e nci at giòvunus meda chi oi disìnniant po s’America e su Giaponi.

At a essi po cussu chi is fumixeddus funt stètius sempri po mei una grandu passioni giai de piticheddu. Meda modestamenti nci pongu a innoi is stòrias disinniadas de mei, ma custa borta sa lingua imperada est su sardu chi no at mai tentu sa dinnidadi de essi imperada in cust’arti chi puru est cunsiderada pobulari, lestra e dereta, pròpiu che su rock and roll o su Rap. Is personàgius chi agatais funt is chi m’ant fatu cumpangia de piticheddu, est a nai UFO Arrobotu, Mazinga e Jeeg, ma nci podei agatai calincuna atra stòria puru.

Gasai-si’ sa ligidura!

- Mazinga Z

- Su Grandu Mazinga

- UFO Arrobotu Goldrake

- Jeeg Arrobotu de Atzraxu

- Sa Stòria de Marti e de Vèneri