Stòria

Mancai no funt stètius meda is Sardus chi apant donau unu arrastu fundamentali in sa stòria europea, sa Sardìnnia che terra in mesu a su Mesuterràneu at tentu unu arrolu de importàntzia manna in sa formatzioni de is eventus stòricus europeus. Innoi a suta sa stòria est pretzia in capìtulus chi prus o mancu sighint sa pretzidura acadèmica in evus. Nau prus o mancu ca po dònnia evu o tempus, currispondit cunformatzioni polìtica statuali diferenti, e naturalmenti sa formatzioni de cuastas entidadis statualis no currispundit giustu giustu cun is datas  chi sinnant sa pretzidura in evus de sa stòria europea:

- Sardìnnia Pre-Nuràgica

- Sardìnnia Nuràgica

- Sardìnnia Fenìcia e Pùnica

- Sardìnnia Arromana

- Sardìnnia Bizantina

- Sardìnnia Giuxali

- Sardìnnia de is Sennorias, Comunus e Urrennu de Sardìnnia

- Sardìnina Cadelana

- Sardìnnia Spanniola

- Sardìnnia Sabàuda

- Sardìnnia Italiana (Urrennu de Itàlia)

- Sardìnnia cuntemporànea (Repùbrica Italiana e Statutu de Autonomia)