Posts Tagged With: Mazinga Z

Mazinga si torrat a furriai a dimòniu

In is citadis a is peis de su monti Fuji Mazinga Z torrat a destruiri totu … s’at a essi torrau a furriai a dimòniu cumenti candu Koji, artziendi po sa primu borta a pitzus de s’arrobotu iat sciusciau totu in sa citadi de Mishima? Atras tre bèstias mecànicas s’acostant a Mazinga po dd’agiudai a &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

Unu agiudu de su celu

Su Grandu Duca Gorgon, a sa bon’ora si detzidit a imperai is bèstias gherradoras de s’Urrennu suterràneu de Micene. De su mari, de su celu e de sa terra, unu esèrcitu de bèstias gherradoras sderrutant is citadis de Londra, Mosca, Parigi e New York. Po sarbai Tokyo interbenit Mazinga Z, ma partit chi is bèstias &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: , | Leave a comment

Sa torrada a spertai de is dimònius

Stranas disgràtzias funt sutzedendi in is montis giaponesus … ma custa borta parit chi no siat curpa de is bèstias mecànicas de su dotori Inferru. Koji atòbiat a unu piciòcu misteriosu, Akira Fudo, chi ddi narat chi sa curpa de su chi est sutzedendi est de is dimònius chi si funt torrendi a scidai … &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

Atacu de duas partis

Koji Kabuto est imparendi a pilotai s’arrobotu gherradori Mazinga Z, ma sa grandu màchina inbentada de s’ajaju suu no est diaici fàcili de manixai… intanti su dotori Inferru ndi aprofitat po mandai is bèstias mecànicas suas po ddu destruiri … finsas a imoi Koji, gràtzias a sa grandu potèntzia de Mazinga Z, est sèmpiri arrennèsciu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Commenti disabilitati

Sa ghenga de Boss

Su Dotori Inferru at decrarau gherra a su mundu cun is bèstias mecànicas chi at fabricau a pustis de essi scobertu is arrobotus Miceneus. Ma a afrontai custas bèstias spantosas si ponit unu piciocu chi ddi nant Koji Kabuto, chi a pitzus de s’arrobotu gherradori stravanau Mazinga Z, mancai pagu pràticu, e dopu essi fatu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment

S’esèrcitu de Ashura

Koji Kabuto, artziau a pitzus de s’arrobotu gherradori Mazinga Z, donu de su professori Juzo Kabuto ajaju suu, ocasionat una destrossa manna in sa citadi de Mishima. A dd’afrontai arribat s’arrobotu fèmina chi ddi nant Afrodita A, pilotau de Sayaka Yumi, sa filla de su professori Gennosuke Yumi, dirigidori de su centru de circas a &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 1 Comment

Mazinga Z: Deus o Dimòniu?

Su dotori Inferru, unu scientziau macu chi bolit cunchistai su mundu, mandat a unu emissàriu suu, su Baroni Ashura, a bociri su professori Juzo Kabuto, s’ùnicu in su mundu a sciri de su pranu macu cosa sua. Ma su professori Kabuto, chi in passau iat scobertu su liòngiu metàllicu prus tostau de su mundu, su &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 3 Comments

S’Atacu de Su Generali Nieddu

Una bella e misteriosa picioca mulata annunciat a Boss chi sa fini de su mundu est acanta de arribai … At a essi sceti unu dillìriu de una maca o calincuna cosa de beru n’est? … Su Grandu Duca Gorgon ndi fai bessiri a pillu is poderosas bèstias gherradoras de s’Urrennu suterràneu de Micene, chi &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: , | Leave a comment

Su nascimentu de Mazinga Z

In su 1200 a innantis de Gesugristu is esèrcitus coalisaus de Dorus sderruint a sa citadi afortiada de Micene. Ma is Miceneus no morint … is Deus ddus cundannant a bivi po sèmpiri in is intrannias mannas de sa terra, e cun issus interrant puru su segretu chi ddus iat fatu dominai totu su Mesuderràniu &hellip Continue reading »

Categories: Fumixeddus | Tags: | 3 Comments

Mazinga Z

                  1 ) Su nascimentu de Mazinga Z 2) Mazinga Z: Deus o Dimòniu? 3) S’esèrcitu de Ashura 4) Sa ghenga de Boss 5) Atacu de duas partis 6) Mazinga Z si torrat a furriai a dimòniu! 10) Sa torrada a spertai de is dimònius

Categories: Fumixeddus | Tags: | Leave a comment